Pendidikan

Fokus Kesejahteraan Sosial

No Pendidikan Satuan 2010 2011 2012 2013
1 Angka Partisipasi Kasar (APK)          
  - SD/MI/SDLB/Paket A % 112,54 118,61 119,56 118
  - SMP/MTs/SMPLB/Paket B % 106,54 114,11 129,96 130.1
  - SMA/SMK/MA/SMALB/ Paket C % 131 173,67 173,67 170
2 Angka Partisipasi Murni (APM)          
  - SD/MI/SDLB/Paket A % 95,64 102,06 101,32 100
  - SMP/MTs/SMPLB/Paket B % 66,15 118,61 88,69 93.22
  - SMA/SMK/MA/SMALB/ Paket C % 107,99 119,96 119,96 117
3 Angka kelulusan UN          
  - SD/MI % 90 94,48 94,48 100
  - SLTP/MTs % 116 96,27 96,27 98
  - SLTA/MA % 81 98,93 98,93 100
4 Angka melek huruf % 99,01 99,64 99,64 99,93